Betingelser for filserver

Definisjoner

Leverandør er i denne avtalen Webspesialisten AS.  Kunden er kjøper og reell bruker av tjenesten. Teknisk kontaktperson er den ansatte hos kunden som er ansvarlig for kommunikasjon mellom ansatte og leverandør. Den tekniske kontaktperson blir oppnevnt av kunde ved oppstart og kan endres hvert kvartal.

Lagring av data

Alle data lagres i datasentre i Norge og nettverket driftes av norske ansatte i Norge. Ingen data vil bli ført ut av landet uten samtykke fra kunde.

Ingen data på kundes område kan bli utlevert med mindre det foreligger en rettslig pålegg fra norske myndigheter rettet mot leverandør eller det foreligger en skriftlig tillatelse fra kunde.

Ved oppbevaring av opphavsrettslig materiale som kunde ikke har rett på, så kan avtalen med kunde termineres øyeblikkelig. Det samme med ulovlig materiale i henhold til norsk lov. I disse tilfeller opphører fortrolighetsavtalen.

Bruk av ressurser

Kunde står fritt til å bruke den diskplassen han/kun har kjøpt tilgang til. Dette er som regel angitt i fakturagrunnlaget. Eventuelle tillegg kan avtales skriftlig per e-post.

Ved betydelig overforbruk av kapasitet, så kan det måtte avtales begrensninger eller kompromiss for å holde forbruket innenfor normale grenser. Hva som er normalt forbruk vil avgjøres ved å se på snittet av alle kunders forbruk + 30%. Dette forbruket kan knyttes til datamengde overført, linjeforbruk (hastighet), minne, CPU eller andre ressurser som en filserver legger beslag på. Det har aldri vært behov for slike begrensninger per d.d., men vi vil helst være føre var for å unngå bruk som påvirker stabilitet.

Hvis man for eksempel streamer og laste opp/ned enorme filer konstant gjennom døgnet eller laste opp daglige backuper av betydelig størrelse, så kan dette i noen ekstreme tilfeller gjøre at vi må fatte tiltak som kan oppfattes negativt av kunde.

I alle slike tilfeller hvor vi finner tiltak nødvendig, så vil kunde få tilbud om å heve avtalen. Vi vil være så smidige som mulig i en slik situasjon. Om kunde og leverandør ikke blir enige om «rett» bruk, så står leverandør fritt til å si opp avtalen med kunde på 30 dagers varsel. Tiltak kan bli iverksatt under avviklingsperioden.

Support

Leverandør bidrar i oppstarten med skriftlige instruksjoner for oppsett av klienter og innlogging til web-grensesnitt. Disse instruksjonene gis til en angitt teknisk ansvarlig hos kunden, som igjen har ansvar for å distribuere opplysningene videre til de enkelte ansatte.

Leverandør skal i hovedsak kun forholde seg til den angitte kontaktperson. Dette er for å unngå overbelastning av support. Teknisk kontakt hos kunde skal forsøke hjelpe andre ansatte i bedriften før leverandørens support kontaktes.

Om dette viser seg umulig å rette for vedkommende, så åpnes det support-ticket fra kundes side. Leverandør vil bidra etter beste evne basert på kapasitet. Noen ganger vil leverandør forespørre mulighet for TeamViewer-fjernstyring slik at vi kan rette problemer.

I mindre bedrifter (under 11 ansatte), vil leverandør kostnadsfritt sette opp alle klienter via TeamViewer (om ønskelig).

Sikkerhet

Leverandør leverer en sikret https-løsning med sertifikat og kryptering av forbindelsen i nettleseren og mot mobil.

Leverandøren står for sikkerhetskopi av hele arkivet gjennom egen programvare for dette. Sikkerhetskopien bevares minst to steder i flere revisjoner for økt sikkerhet og gjerne flere fysiske steder. Leverandør står likevel ikke ansvarlig for tap av data som skulle oppstå med mindre det er bevisst handling fra leverandørs handling eller hvor leverandør burde skjønt at tap av data var nærliggende å forvente. I alle fall begrenses erstatningen oppad til 3 måneders leie. Kunde oppfordres uansett til å ta egne backuper fra tid til annen.

Betingelser og løpetid

Det løper ingen bindingstid på tjenesten med mindre en skriftlig tilleggsavtale er inngått. Kunde og leverandør kan dermed si opp avtalen på 30 dagers varsel før faktura for ny periode er generert.

Betingelsene her er per 07.06.2017. Betingelser kan bli oppdatert her ved senere varsel til kunder. Kunder som ikke aksepterer nye betingelser vil få tilbud om avvikling av tjenesten.